News

招聘傳道人/福音幹事

招聘為配合教會發展,現招聘傳道人/福音幹事,                            領導福音事工,統籌活動。 有意申請以上職位者,                        請電郵履歷及期望薪酬到 info@nlt.org.hk 人事部。

新生命堂三堂聯合營會

2022年9月11-12的三堂聯合營會精選片段

這次的營會讓我們都經歷神的愛和領受恩膏

期待我們三堂繼續合一的同行在神的道路